Garancije

Kada su garancije potrebne?

Učešće domaćih preduzeća na međunarodnim tenderima, isporuka opreme ili izvođenje radova u inostranstvu je obično praćeno zahtjevom kupca/investitora za obezbjeđenjem odgovarajuće bankovne garancije. Trenutno, kod većine kupaca/investitora u inostranstvu postoji izvjesno nepovjerenje prema bankama iz BiH, pa im njihove garancije nisu prihvatljive. Međutim, Iga pruža mogućnost obezbjeđenja garancija koje izdaju prvoklasne evropske banke koje su prihvatljive svakom kupcu/investitoru.


Koje vrste garancija obezbjeđuje Iga?

  • Licitacione, avansne, retencione i garancije za dobro izvršenje posla – U saradnji sa renomiranom londonskom kompanijom Lloyd's i prvoklasnim evropskim bankama obezbjeđujemo garancije inostranim kupcima i korisnicima usluga, te na taj način podržavamo učešće domaćih građevinskih, uslužnih i trgovinskih preduzeća na međunarodnim tenderima, kao i realizaciju i praćenje izvršenja velikih ugovora u inostranstvu.
  • Garancije komercijalnim bankama za finansiranje izvoza – Komercijalnim bankama nudimo garancije za finansiranje izvoza na bazi podjele rizika.
  • Garancije dobavljačima sirovina i opreme za proizvodne svrhe – Preduzećima iz BiH obezbjeđujemo garancije prvoklasnih evropskih banaka, što im omogućuje kupovinu sirovina i opreme u inostranstvu na kredit.

Koliko košta nabavljanje garancije?

Cijena garancije zavisi od vremena trajanja garancije, a predstavlja zbir premije (koja se na godišnjem nivou kreće u intervalu 1,0-2,5% od visine garancije, zavisno od boniteta preduzeća koje traži garanciju) i administrativnog troška obrade zahtjeva za garanciju (koji iznosi 0.35% od iznosa garancije, a minimalno 300 KM) koji se plaća po odobravanju garancije. Za konkretan slučaj i više informacija, obratite se osoblju u jednoj od kancelarija Ige.


Kakva su iskustva sa garancijama?

  • Iga je preko izdatih garancija podržala realizaciju poslova vrijednih više od 160 miliona EUR,
  • Izdali smo 84 garancije u 5 različitih valuta.

Kako da dobijem garanciju?

Da biste dobili garanciju, potrebno je da popunite aplikacionu formu i dostavite je zajedno sa traženom dokumentacijom u najbližu kancelariju Ige. Kod izvršenja ugovora u inostranstvu, minimalno učešće domaćih proizvoda u radu i materijalu trebalo bi biti jednako iznosu garancije za dobro izvršenje posla. Treba da potpišete zahtjev za naknadu u slučaju da ne izvršite svoju obavezu iz ugovora, a u slučaju da garancija bude pozvana na naplatu uprkos činjenici da ste izvršili svoju obavezu iz ugovora, tada neće biti potrebno da izvršite naknadu. Može biti zahtjevano obezbjeđenje garancije hipotekom na aktivu preduzeća, kao podloga zahtjevu za nadoknadu štete. Poslije odobravanja aplikacije i potpisivanja ugovora slijedi izdavanje garancije.


Dodatne informacije


bs_BABosnian