Kreditno osiguranje

Šta je osiguranje naplate potraživanja?

Osiguranje naplate potraživanja je jedinstven finansijski instrument koji vas štiti od rizika neplaćanja jednog ili više kupaca koji su nastali usljed pogoršane finansijske situacije ili bankrota kupca. On vam omogućava prodaju vaših proizvoda i usluga na odloženo plaćanje, a da pri tome budete sigurni da ćete svoja potraživanja naplatiti. Dodatnu korist čini to š to kupce ne morate uslovljavati pribavljanjem bankarskih garancija i akreditiva, čime povećavate konkurentnost vaše ponude bez izlaganja dodatnom riziku.


Koje su prednosti osiguranja naplate potraživanja?

 • Prihod vam je osiguran sve dok se ponašate u skladu sa izvoznim ugovorom,
 • Mogućnost agresivnijeg nastupa na novim tržištima, jer pružate kupcima atraktivne kreditne uslove,
 • Obezbjeđenje garancije ili akreditiva je nepotrebno, pa tako kupca ne izlažete dodatnim troškovima,
 • S obzirom da kupac ne zna da je vaše potraživanje osigurano, pokazujete mu svoje povjerenje i dajete svoj doprinos uspostavljanju i razvijanju dobrih odnosa,
 • Na osnovu osiguranog potraživanja možete koristiti IGA-a uslugu faktoring i tako obezbijediti finansiranje obrtnog kapitala,
 • Odnos sa vašom poslovnom bankom se unapređuje, jer je ona sada sigurna u vaš prihod,
  Polisu osiguranja naplate potraživanja možete ponuditi i drugim finansijskim institucijama kao vrstu dodatnog osiguranja za vaše kreditne aranžmane,
 • Polisa osiguranja vam daje bolju poziciju za pregovore sa dobavljačima, koji bivaju obaviješteni da ste preduzeli korake za umanjivanje rizika naplate, pa stoga radije pregovaraju o novim, boljimuslovima kreditiranja sirovina.

Kolika svota se može osigurati?

Osigurana svota je novčani iznos na koji je zaključeno osiguranje po pojedinom kupcu, a predstavlja najveće potraživanje, odnosno najveću prosječnu izloženost izvoznika prema kupcu u razdoblju trajanja osiguranja. Osigurana svota se odobrava na osnovu procjene boniteta kupca, dosadašnjeg i planiranog obima prodaje prema kupcu, grani industrije, državi kupca i raspodjeli rizika između kupaca u portfoliju izvoznika. Osigurava se do 90% iznosa potraživanja, a ostatak (neosigurani iznos potraživanja), predstavlja učešce osiguranika u eventualnoj šteti.


Kada mogu podnijeti odštetni zahtjev?

U slučaju nastanka jednog od osiguranih rizika, možete podnijeti odštetni zahtjev ukoliko ste ispunili sve ugovorne obaveze iz Izvoznog ugovora i Ugovora o osiguranju. Ako je riječ o stečaju kupca, možete podnijeti odštetni zahtjev odmah nakon upisa u stečajnu masu, a u drugim slučajevima po isteku šest mjeseci od dospijeća potraživanja (razdoblje čekanja). Iznos odštete predstavlja iznos nenaplaćenog dospjelog potraživanja umanjenog za vlastito učešce, ali najviše do iznosa osigurane svote (odobreni kreditni limit).


Koliko košta osiguranje naplate potraživanja?

Iznos premije osiguranja zavisi od više faktora. Prvo, važno je definisati da li je rizik komercijalne, političke ili dvojake prirode. Takode, premije su različite u zavisnosti od toga da li se rizik odnosi na period pripreme prodaje ili period nakon izvršene prodaje. Na visinu premije utiče i rizik zemlje u kojoj se nalazi kupac, kao i broj i raspored kupaca po pojedinim državama (disperzija rizika između kupaca u portfoliju izvoznika). Za konkretan slučaj i više informacija, obratite se osoblju u jednoj od kancelarija IGA-e.

Važno je napomenuti da se premija osiguranja obračunava i plaća mjesečno na osnovu realizovane prodaje, a ako u određenom mjesecu nije bilo prodaje, premija se za taj mjesec ne plaća.


… a koliko košta gubitak?

Uzmimo, na primjer, da je vaš bruto profit 10% i da isporučujete robu u vrijednosti od 100.000 KM. Ako vaš kupac ne plati, gubitak ne iznosi samo 10.000 KM vašeg profita, već i 90.000 KM uloženih sredstava koje ćete morati nadoknaditi novom realizacijom. Da biste nadoknadili gubitak, trebalo bi prodati robu u vrijednosti od 900.000 KM, što znači naći dodatne kupce i iz novoostvarenog profita nadoknaditi izgubljenih 100.000 KM.


Kakva su iskustva u osiguranju naplate potraživanja?

 • IGA je, u ime svojih klijenata, naplatila više od 1,000,000 EUR potraživanja prije dospijeća štete prije isteka perioda čekanja od 180 dana),
 • Isplatili smo 250,000 EUR štete preduzećima koja su se osigurala kod nas,
 • Jedno uvaženo preduzeće je spašeno od sigurnog stečaja, a više njih od velikih neprilika koje bi nastale da nisu bili osigurani,
 • Preuzeli smo rizik neplaćanja od preko 500 kupaca,
 • Više od 50 vodećih preduzeća iz BiH je poklonilo svoje povjerenje IGA-i i osiguralo se kod nas,
 • Većina osiguranika je unaprijedila svoje odnose sa poslovnim bankama, dobavljačima i kupcima koristeći se osiguranjem naplate potraživanja.

Šta treba da uradim da bih osigurao svoju naplatu?

Da biste osigurali potraživanja od jednog ili više kupaca, potrebno je da popunite aplikacionu formu i dostavite je zajedno sa traženom dokumentacijom u najbližu kancelariju IGA-e. Poslije odobravanja aplikacije i potpisivanja ugovora, dobijate polisu osiguranja čime ste obezbijedili naplatu svojih potraživanja.

Zahvaljujući stečenom povjerenju, danas smo postali pouzdan partner i oslonac u razvoju poslovanja vodećih preduzeća iz BiH.


Aplikacija


bs_BABosnian