Regulativa


Parlament BiH 2004. godine donosi Zakon o Izvozno-kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine i time utvrđuje nastavak rada IGE kao državne izvozno-kreditne agencije sa osnivačkim kapitalom od 52 miliona KM. IGA djeluje kao samostalno, nedepozitno i neprofitno pravno lice u skladu sa principima o likvidnosti i osiguranju poslovanja bez gubitka.


Cilj Zakona o osnivanju Izvozno-kreditne agencije BiH je da obezbijedi uslove za podsticaj izvoza roba i usluga iz Bosne i Hercegovine putem osiguranja, finansiranja, izdavanja garancija, kao i uspostavljanja osnova za razvoj i promociju ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sa inostranstvom.


Zakon o osnivanju Izvozno-kreditne agencije BiH reguliše status, djelatnost, upravljanje i rukovođenje, ovlaštenja, obaveze i finansiranje Ige.Informacija o mehanizmima za efikasnu prevenciju i zaštitu od uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama BiH


bs_BABosnian