Faktoring

Šta je faktoring?

Faktoring je usluga koja vam omogućava prodaju proizvoda i usluga na odgođeno plaćanje, pri čemu za naplatu ne morate čekati istek dogovorenog kreditnog perioda, već novac dobijate odmah. Faktoring kombinuje kreditnu zaštitu, knjiženje potraživanja, usluge naplate i finansiranje za preduzeća koja prodaju na otvoren račun sa uslovima plaćanja manjim od 120 dana. IGA “kupuje” fakture i korisnicima faktoringa obezbjeđuje likvidnost tako što im avansira 80-90% od vrijednosti fakture.Šta je obezbjeđenje za faktoring?

Avans se daje uz određenu kamatnu stopu po kojoj se obračunava kamata do momenta plaćanja fakture od strane kupca. Obezbjeđenje za avans predstavlja potraživanje nastalo po osnovu fakture uz uslove plaćanja na otvoren račun (doznakom). Obično nijedan drugi kolateral nije neophodan, pa tako faktoring obezbjeđuje dodatni obrtni kapital bez vezivanja kolaterala. Time se oslobađaju postojeće kreditne linije u poslovnim bankama i koristi tekuća aktiva koja je prethodno bila podcijenjena i minimalno iskorištena.


Koje su prateće usluge faktoringa?

IGA pruža određene usluge koje izvozniku olakšavaju poslovanje, a IGA-i smanjuju rizik isplate avansa. Riječ je o uslugama knjiženja, odobravanja kredita kupcu i naplati potraživanja, koje se pružaju na osnovu sofisticiranog sistema za monitoring faktura koji omogućava tačno i ažurno izvještavanje izvoznika o izvršenju portfolija njegovih potraživanja.

Brži obrt potraživanja smanjuje troškove izvoznikovog avansa i smanjuje troškove kreditne izloženosti prema kupcima jer IGA nudi daleko superiornije usluge kredita i naplate potraživanja nego pojedinačni izvoznik. Takođe, IGA izvještava klijente o svojim aktivnostima kroz periodične izvode računa, informacije o dospjelosti faktura i rezimirane izvještaje o prodaji. Provizija se određuje za svaku fakturu koja se otkupljuje kako bi se pokrili troškovi administrativnih usluga, usluga naplate i kreditiranja.


Kakve koristi imam od faktoringa?

 • Poboljšanje gotovinskog toka i likvidnosti pretvaranjem potraživanja u gotovinu,
 • Različite mogućnosti investiranja raspoložive gotovine,
 • Finansiranje obrtnog kapitala bez zahtjeva za hipotekom kao kolateralom,
 • Ponuda atraktivnih uslova plaćanja na otvoren račun i širenje tržišta po tom osnovu,
 • Eliminisanje loših i spornih potraživanja,
 • Smanjivanje operativnih troškova tako što će se kreditna funkcija izmjestiti iz preduzeća u faktoring centar, čime se fiksni troškovi rada kreditnog odjela smanjuju i pretvaraju u varijabilne troškove bazirane na obimu prodaje,
 • Kvalitetnije finansijske informacije za menadžment.

Koliko košta faktoring?

Cijena faktoringa predstavlja zbir kamate na iznos datog avansa (npr. 80% iznosa fakture) i administrativnog troška obrade zahtjeva za avansiranjem. Za konkretan slučaj i više informacija, obratite se osoblju u jednoj od kancelarija IGA-e.


Kakva su iskustva sa faktoringom?

 • Jedno preduzeće je putem faktoringa povećalo prodaju za 500%,
 • Dva preduzeća su putem faktoringa uspjela da udvostruče prodaju i broj kupaca,
 • Deset preduzeća je uz pomoć faktoringa povećalo obrt za 50%,
 • Jedan izvoznik je spašen od sigurnog stečaja korištenjem faktoringa (i osiguranom naplatom po tom osnovu),
 • Programom faktoringa su do sada podržani izvozni poslovi vrijedni 45 miliona KM,
 • Faktoringom je pokrivena prodaja prema 120 inostranih i domaćih kupaca,
 • Iga je do sada odobrila faktoring aranžmane za više od 30 klijenata,
 • Stečena iskustva pokazuju da su najveću korist od faktoringa imala preduzeća sljedećih karakteristika: bruto marža veća od 20%, više od tri kupca koji su raspoređeni u dvije ili više država.

Šta treba da uradim da bih koristio uslugu faktoringa?

Da biste koristili uslugu faktoringa, potrebno je da popunite aplikacionu formu i dostavite je zajedno sa traženom dokumentacijom u najbližu kancelariju IGA-e. Poslije odobravanja aplikacije, potrebno je da sklopite faktoring sporazum sa IGA-om i popunite zahtjev za odobrenje kredita, na osnovu čega se uspostavlja kreditna linija predodobrenje u korist vašeg kupca. Potom svom kupcu isporučujete robu u visini odobrene vrijednosti (kreditnog limita) i šaljete mu fakturu navodeći da plaćanje treba izvršiti u korist Ige (asignacija deviznog priliva). Na osnovu toga, mi vam odobravamo avans i tako omogućavamo da prebacite veći dio rizika naplate na IGA-u, dok vi odmah dobijate novac.bs_BABosnian